నవాంశ లగ్నాధిపతి నీచలో ఉన్నాడు వైవాహిక జీవితం ఎలా ఉంటుంది? ✅

Hi in my navamsa chart vrushab laganam and sukran is neecham in my marriage life and second half Life worest sir please reply me sir

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 5:33 am

“Navamsa laganam neecham”,”u0c28u0c35u0c3eu0c02u0c36 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c28u0c40u0c1au0c32u0c4b u0c09u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c21u0c41 u0c35u0c48u0c35u0c3eu0c39u0c3fu0c15 u0c1cu0c40u0c35u0c3fu0c24u0c02 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
01-03-2022 5:33 am

4 , 2,7

Vinod
Vinod
06-03-2022 6:58 am

“973” “Kalpana” id=”3350″ number=”1 @”Kalpana”#p3350 answered

Sg1QRalMyO0

https://youtu.be/Sg1QRalMyO0

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
06-03-2022 7:01 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions