నవాంశ లగ్నాధిపతి నీచలో ఉన్నాడు వైవాహిక జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

Hi in my navamsa chart vrushab laganam and sukran is neecham in my marriage life and second half Life worest sir please reply me sir

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 5:33 am

“Navamsa laganam neecham”,”u0c28u0c35u0c3eu0c02u0c36 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c28u0c40u0c1au0c32u0c4b u0c09u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c21u0c41 u0c35u0c48u0c35u0c3eu0c39u0c3fu0c15 u0c1cu0c40u0c35u0c3fu0c24u0c02 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
01-03-2022 5:33 am

4 , 2,7

Vinod
Vinod
06-03-2022 6:58 am

“973” “Kalpana” id=”3350″ number=”1 @”Kalpana”#p3350 answered

Sg1QRalMyO0

https://youtu.be/Sg1QRalMyO0

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
06-03-2022 7:01 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions