అంతర్దశ క్రమం ప్రతి నక్షత్ర పాదానికి ఎంత కాలం ఉంటుంది?

Namaste andee. చాలా చాలా బాగుంటున్నాయి మీ వీడియోస్. . దయచేసి అంతర్దశ క్రమం ప్రతి నక్షత్ర పాదానికి ఎంత కాలం వుంటుందో వివరంగా చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వగలరా. సుమారుగా ఎంత ఉంటుందో అందరికీ అవగాహన కలుగుతుంది.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions