దశ కాల వ్యవధి నిర్ణయం లొ సమయాలు డ్రిక్ పంచాంగం లో ఒక రకంగా

దశ కాల వ్యవధి నిర్ణయం లొ సమయాలు డ్రిక్ పంచాంగం లో ఒక రకంగా మరియూ kick అస్ట్రోలో ఒక రకంగా తేడా లు ఉన్నాయి కారణం ఏదయినా మాకు ఇబ్బంది గా ఉంది సార్ దీని ని ఎలా సరి చేసు కోవాలి

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:38 pm

follow Lahari or KP Ayanamsa . 1-month variation i do not think that ’ ‘ s a major problem

Related Discussions