నక్షత్రము influence

జాతకుడి మీద లగ్న నక్షత్రము యొక్క influence ఎంత ఉంటుంది, లగ్నాధిపతి నక్షత్రము యొక్క influence ఎంత ఉంటుంది, లేదా చంద్ర నక్షత్రం యొక్క influence ఎంత ఉంటుంది,. characteristics చెప్పే టప్పుడు ఇవి ఉపయోగపడతాయి అని అడుగుతున్నాను sir.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions