గ్రహాల యొక్క డిగ్రీలు దగ్గర “విరుద్ధ, అస్తమించడం” అవి ఏమిటి?

గ్రహాల యొక్క డిగ్రీలు దగ్గర ” విరుద్ధ, అస్తమించడం ” అవి ఏమిటి , వాటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది??

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
16-05-2022 8:14 am

“1801” “Hari1″ id=”60228” number=”1 @”Hari1″#p60228 అవి ఎక్కడ చదివారు కొంచెం అర్థం అయ్యేలాగా చెప్పండి

Vinod
Vinod
16-05-2022 4:38 pm

“1801” “hari1″ id=”60232” number=”5 @”hari1″#p60232 అది జైమిని జ్యోతిషం సంబంధించింది అయి ఉండొచ్చు దానిని నేను సాధన చేయట్లేదు

Related Discussions