రాశులలో ఏ రాశి మంచిది సర్ లగ్నంలో ఏ లగ్నము మంచి ది సర్?

రాశులలో ఏ రాశి మంచిది సర్ లగ్నంలో ఏ లగ్నము మంచి ది సర్?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod(@vinod)
Member
28-02-2023 6:31 pm

ఒక రాశి మంచిది ఒక నక్షత్రం మంచిది లేకపోతే ఒక లగ్నం మంచిది అని అలా చెప్పలేము. ప్రతి దానికి దాని యొక్క బలాలు బలహీనతలు ఉంటాయి అవన్నీ జాతక చక్రం లో గ్రహ స్థితిని బట్టి నిర్ణయించాలి.
జ్యోతిష్యం ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం, సంభావ్య సవాళ్లు మరియు బలాలు మరియు జీవితంలో సాధ్యమయ్యే మార్గాల గురించి అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది వాటిని అర్థం చేసుకుని మన యొక్క జీవిత ప్రయాణాన్ని ముందుకు కొనసాగాలి. అయితే జాతక చక్రాన్ని ఎలా విశ్లేషించాలి అనేది మన ఛానల్ లో చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి వాటి ద్వారా మీరు నేర్చుకోవచ్చు

Related Discussions