దశ అంతర దశ ఫలితాలు ఎలా చెప్పాలి?

ఓక దశ అంతర దశ జరిగే అప్పుడు చార్ట్ లో చూసి ఏ ఏ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ..అనేది రాశి ప్లేస్ ని బట్టి ఎలా చెప్పాలి సర్…

అంటే ex…గురు దశ గురు 8 లో…..అంతర దశ లో శని జరుగుతూ..శని 12 లో శని ఏ లగ్నకారకుడు….

ఇలా ఏధీ ఐన….గ్రహ ప్లేస్ ని భటీ చెప్పటం జరుగుతుందా సర్….

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
10-12-2021 11:30 am

“1456” “Haripriya” id=”36211″ number=”1 @”Haripriya”#p36211 ఇక్కడ ముందుగా జాతక చక్రం ఏ విధంగా ఉంది. అలానే దశ యోగిస్తుందా లేదా అనేది నిర్ణయించుకొని దాన్ని బట్టి ఫలితం నిర్ణయం చేయవచ్చు. కానీ నేను ప్రతి గ్రహం యొక్క నక్షత్రాన్ని దాని యొక్క నక్షత్రం మరియు Western Progressions వాడి దశ నిర్ణయం చేయడం జరుగుతుంది.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
02-03-2022 4:30 am

2,44 , 2,7,44

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
02-03-2022 4:31 am

“u0c26u0c36 u0c05u0c02u0c24u0c30u0c2eu0c41″,”u0c26u0c36 u0c05u0c02u0c24u0c30 u0c26u0c36 u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c3eu0c32u0c41 u0c0eu0c32u0c3e u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c3eu0c32u0c3f?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
02-03-2022 4:32 am

{“count”:2,”titles”: “Dasha antharadasha” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
19-07-2022 11:37 am

2,7,44 , 2,7,15,44

Related Discussions