వివాహం చేసుకుంటే అత్త గారికి గండం ఉందా?

Ashlesha star పాదం-4, male, 3/7/1992, time:- 16:30 వారు purvabadhra star పాదం-3 , female, 31/10/1998 , time:- 22:30 వీరిని వివాహం చేసుకుంటే అత్త గారికి గండం ఉందా? ఉంటే దానికి పరిష్కారం తెలుపగలరు???

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions