కేంద్ర వేధా కలిగి ఉండటం అంటే ఏంటి?

Kendra vedha kaligi undatam ante enti

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions