కుంభ లగ్నానికి దశమ కుజుడు రుచిక మహాపురుష యోగం ఇస్తాడా?

Khumba lagnaniki Kujudu dasamam lo ante Vrischikamlo vakrinchi unte Ruchak yogam varthistunda..

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-06-2022 5:29 am

“1081” “Sivasankar” id=”3650″ number=”1 @”Sivasankar”#p3650 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

CuBgMoIcokY

https://www.youtube.com/watch?v=CuBgMoIcokY

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
27-06-2022 6:45 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions