లగ్నంలో గ్రహం అస్తంగత్వం అయితే ఎలా ఉంటుంది? ✅

లగ్నంలో గ్రహం అస్తంగత్వం అయితే ఎలా ఉంటుంది?

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-06-2022 5:51 am

“1089” “LakshmiG” id=”3673″ number=”1 @”LakshmiG”#p3673 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

hTduOiaMTEQ https://www.youtube.com/watch?v=hTduOiaMTEQ https://www.youtube.com/watch?v=hTduOiaMTEQ

TeamRVA
TeamRVA
27-06-2022 6:45 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions