సింహా లగ్నంలో వ్యక్తి కి లగ్నం లో రవి ఉంటే, ఫలితం ఎలా ఉంటుంది ?

సర్… సింహా లగ్నంలో వ్యక్తి కి లగ్నం లో రవి ఉంటే …ఫలితం ఎలా ఉంటుంది..సర్

RpZurRkArqc https://www.youtube.com/watch?v=RpZurRkArqc https://www.youtube.com/watch?v=RpZurRkArqc

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-05-2020 2:18 am

“u0c38u0c3fu0c02u0c39u0c3e u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02u0c32u0c4b u0c35u0c4du0c2fu0c15u0c4du0c24u0c3f u0c15u0c3f u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02 u0c32u0c4b u0c30u0c35u0c3f u0c09u0c02u0c1fu0c47 …u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c02 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f ?”,”u0c38u0c3fu0c02u0c39u0c3e u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02u0c32u0c4b u0c35u0c4du0c2fu0c15u0c4du0c24u0c3f u0c15u0c3f u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02 u0c32u0c4b u0c30u0c35u0c3f u0c09u0c02u0c1fu0c47, u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c02 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f ?”

Vinod
Vinod
12-05-2020 2:20 am

2,26 , 2,7,26

Vinod
Vinod
12-05-2020 2:20 am

2,26 , 2,7,26

ManojV
ManojV(@ManojV)
12-05-2020 4:31 am

sareeram lo pittha ekkuva unde avakasam … … udaraniki sambadinchina aarogya samasyalu tho jagratha avasaram

Vinod
Vinod
12-05-2020 4:36 am

> “182” “YTuser” id=”629″ number=”1″ “YTuser @YTuser#629 సింహా లగ్నంలో వ్యక్తి కి లగ్నం లో రవి ఉంటే

Lagna lord being in lagna is always good, but check 3 levels star lords using Subbu Technique

https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA

io_Yl8WvmBA

https://www.youtube.com/watch?v=io_Yl8WvmBA

Related Discussions