ఒక గ్రహం 11వ భావంలో ఉంటూ 12వ స్థానంలో ఉంటే ఎలా తీసుకోవాలి?

for example oka planet 10° lo undi but 14° nundi 12th house start avthundi. Eppudu aa planet yea results estundi. Yea house lo unnatu ga consider cheyali.

Another doubt

29° ki 3rd house Cancer lo padindi. 4th house Virgo lo start ayyindi. Eppudu 3rd lord ga moon ni chudala r Sun ni chudala.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
02-03-2022 10:21 am

1 , 2,7,43

Vinod
Vinod
02-03-2022 10:23 am

“What we consider degrees r house’s”,”u0c12u0c15 u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 11u0c35 u0c2du0c3eu0c35u0c02u0c32u0c4b u0c09u0c02u0c1fu0c42 12u0c35 u0c38u0c4du0c25u0c3eu0c28u0c02u0c32u0c4b u0c09u0c02u0c1fu0c47 u0c0eu0c32u0c3e u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3f?”

Vinod
Vinod
02-03-2022 10:23 am

> “1163” “Anuvendra” id=”4002″ number=”1 @”Anuvendra”#p4002 oka planet 10° lo undi but 14° nundi 12th house start avthundi. Eppudu aa planet yea results estundi. Yea house lo unnatu ga consider cheyali.

11వ భావం తీసుకోవాలి

> “1163” “Anuvendra” id=”4002″ number=”1 @”Anuvendra”#p4002 29° ki 3rd house Cancer lo padindi. 4th house Virgo lo start ayyindi. Eppudu 3rd lord ga moon ni chudala r Sun ni chudala.

మూడవ భావాధిపతి గా రవిని చూడాలి

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
06-03-2022 7:01 am

2,7,43 , 2,7,15,43

Related Discussions