దనుర్ లగ్నం లో, లగ్నం లో శని ఉంటే వారి లక్షణాలు ఏమిటి?

దనుర్ లగ్నం లో, లగ్నం లో శని ఉంటే వారి లక్షణాలు ఏమిటి?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-06-2022 10:29 am

“1197” “RanjithKumar” id=”4350″ number=”1 @”RanjithKumar”#p4350 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

K2ESVyIoNL0

https://www.youtube.com/watch?v=K2ESVyIoNL0

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-06-2022 7:31 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions