కుంభ లగ్నం కి, వ్యయం లో మకరం లో శని ఉన్నాడు

అన్న

కుంభ లగ్నం కి, వ్యయం లో మకరం లో శని వున్నాడు,

ఇది లాభమా, నష్టమా,

లగ్నాధిపతి వ్యయం లో వున్నాడు

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2022 3:27 pm

1 , 2,7,26

Vinod
Vinod
17-07-2022 2:13 am

“1872” “KrishnaMohan1″ id=”71937” number=”1 @”KrishnaMohan1″#p71937 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

oRmJypF8ZgA

https://www.youtube.com/shorts/oRmJypF8ZgA

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
17-07-2022 5:53 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions