ధనుర్ లగ్నానికి విదేశీ స్థిరనివాసం ✅

Dhanur lagnam, mercury, venus, sun, jupiter, satrun in 5th house, mars in 6th,moon in 3rd, ketu in 2nd, rahu in 8th house .is there any chace to foreign settlement ?

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
24-06-2022 11:29 am

“1224” “VenkatD” id=”5965″ number=”1 @”VenkatD”#p5965 మీ* ప్రశ్నకు నేను ఇక్కడ సమాధానం చెప్పాను 12EINIlTQ48 https://www.youtube.com/watch?v=12EINIlTQ48 https://www.youtube.com/watch?v=12EINIlTQ48

TeamRVA
TeamRVA
24-06-2022 3:43 pm

2,7,18 , 2,7,15,18

Related Discussions