ధనుర్ లగ్నానికి విదేశీ స్థిరనివాసం

Dhanur lagnam, mercury, venus, sun, jupiter, satrun in 5th house, mars in 6th,moon in 3rd, ketu in 2nd, rahu in 8th house .is there any chace to foreign settlement ?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
24-06-2022 11:29 am

“1224” “VenkatD” id=”5965″ number=”1 @”VenkatD”#p5965 మీ* ప్రశ్నకు నేను ఇక్కడ సమాధానం చెప్పాను 12EINIlTQ48

https://www.youtube.com/watch?v=12EINIlTQ48

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-06-2022 3:43 pm

2,7,18 , 2,7,15,18

Related Discussions