రాహువు పొజిషినల్ స్టేటస్ లో వుంటే ఎలావుంటుందో చెప్పలేదు?

Another nice Video! అన్ని బేసిక్స్ కవర్ చాలా బాగా చేసారు. రాహువు పొజిషినల్ స్టేటస్ లో వుంటే ఎలావుంటుందో చెప్పలేదు? శతభిషం స్వనక్షత్రం.. తను ఎప్పుడూ వక్రించేవుంటాడు కదా, ఆ భావం ఉదాహరణకి భాగ్యం ఎలా ఉండొచ్చు? ఒక ఫలితం పితృ భావం పోయి వేరేది పూర్వపుణ్య ఫలం బావుంటుందా లేక మొత్తం ఫలితం పోతుందా?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
02-04-2020 8:20 am

Please follow this playlist to watch in sequence

RaviKumarB
RaviKumarB
02-04-2020 8:19 am

పాత వీడియోలు రిఫర్ చేస్తుంటే దీనికి సమాధానం మీ ‘ ‘ స్వనక్షత్ర స్థితి ’ ‘ వీడియో లో చాలా వరకూ దొరికింది. థాంక్యూ!

RaviKumarB
RaviKumarB
02-04-2020 8:21 am

Thank you!!

Related Discussions