వివాహ భావం ఎలా చూడాలి?

కర్కాటక లగ్నంలో వక్రించిన శని, పుష్యమి నక్షత్రము లో ఉండి చంద్రుడు కుంభంలో శతభిష, రాహువు నక్షత్రంలో ఉండగా, మళ్ళీ ఆ రాహువు మీనం 9వ భావం లో శని నక్షత్రంలో ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రములో ఉంటే, సప్తమ భావం పాడవుతుందా? జాతకుడు కి సప్తంలో వక్రించి శుక్రుడు ఉన్నాడు. 2006 లో పుట్టిన జాతకుడు కి 2037 లో కానీ శుక్రుడి వక్రతం పోదు..ఈ సందేహాని దయచేసి తీర్చగలరు 🙏🙏

Subscribe
Notify of
8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA

We have planned to answer 120 pending questions on 15th and your question is one them.

> “494” “TeamRVA” id=”1529″ number=”1 @”TeamRVA”#p1529 some times it will take 4 – 8 weeks to reply. once you start any discussion do wait, your patience is greatly appreciated!

Vinod

“1870” “RamPrasadP” id=”71923″ number=”1 @”RamPrasadP”#p71923 వక్రించిన గ్రహం గురించి ఇంతకు ముందు వివరించి ఉన్నాం అయితే ఈ శుక్రుడు యొక్క నక్షత్ర నాథుడు ఎలా ఉన్నాడు అనేది పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది అది బాగా ఉన్నట్లయితే పెద్ద సమస్య ఏమీ ఉండదు

RekdDWIaGhA https://www.youtube.com/watch?v=RekdDWIaGhA https://www.youtube.com/watch?v=RekdDWIaGhA

Related Discussions