మకర లగ్నంకి 7thలో కేతువు అశ్లేష నక్షత్రం లో దశ ఎలా ఉంటుంది?

మకర లగ్నంకి 7 మంలో కేతువు అశ్లేష నక్షత్రం మీద ఉండి భుదుడు కన్యలో జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరభద్ర అయితే కేతుదస ఎలా ఉంటుంది సార్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ ఉంటుందా

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 6:01 am

“About kethu dasa”,”u0c2eu0c15u0c30 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02u0c15u0c3f 7thu0c32u0c4b u0c15u0c47u0c24u0c41u0c35u0c41 u0c05u0c36u0c4du0c32u0c47u0c37 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c02 u0c32u0c4b u0c26u0c36 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
01-03-2022 6:01 am

2 , 2,7,44

Vinod
Vinod
17-03-2022 12:35 pm

“1570” “Satyavani” id=”43695″ number=”1 @”Satyavani”#p43695 answered

lqWXJaKPlWk

https://www.youtube.com/watch?v=lqWXJaKPlWk

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:44 am

2,7,44 , 2,7,15,44

Related Discussions