కుంభ లగ్ననికి కుజుడికి నక్షత్ర పరివర్తన వల్ల ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి?

కుంభ లగ్నం…గురుడు 12వ స్థానం మకర రాశి లో ధనిష్ట నక్షత్రం…కుజుడు 9వ స్థానం తులా రాశి విశాఖ నక్షత్రం లో కేతువు తో కలిసి ఉంటే…నక్షత్ర పరివర్తన వల్ల కుజ దశ మంచి ఫలితాలు ఇస్తాడా లేక నీచ గురుడు వల్ల చెడు ఫలితాలు ఇస్తాడా ?

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions