వివాహ పొంతనను western లో ఏ విధంగా చూడాలి?

wich planet is considered as male planet in female chart western astrology ,to conform timing of marriage & good harmony example’s of some aspects plz for both male and female

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 4:43 am

6,46 , 3,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 4:44 am

“Female chart”,”u0c35u0c3fu0c35u0c3eu0c39 u0c2au0c4au0c02u0c24u0c28u0c28u0c41 western u0c32u0c4b u0c0f u0c35u0c3fu0c27u0c02u0c17u0c3e u0c1au0c42u0c21u0c3eu0c32u0c3f?”

Vinod
Vinod
26-06-2022 4:45 am

“1648” “Praveen 881″ id=”45067″ number=”1 @”Praveen 881″#p45067 మేము వివాహ పొంతన మీద దాదాపు 20 videos చేశాం దయచేసి ఒకసారి చూడండి.

I6naCaCwbHc” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=I6naCaCwbHc&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

Related Discussions