భవిష్యత్తు గురించి ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పాలి?

Prediction cheppe appudu, future gurinchi anni years cheppali??

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-03-2022 5:01 am

“How to predict “,”u0c2du0c35u0c3fu0c37u0c4du0c2fu0c24u0c4du0c24u0c41 u0c17u0c41u0c30u0c3fu0c02u0c1au0c3f u0c0eu0c28u0c4du0c28u0c3f u0c38u0c02u0c35u0c24u0c4du0c38u0c30u0c3eu0c32u0c41 u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c3eu0c32u0c3f?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-03-2022 5:01 am

33 , 1,7

Vinod
Vinod
09-03-2022 12:59 pm

“1690” “ManoharN” id=”47094″ number=”1 @”ManoharN”#p47094 answered

hDmaF3Gxafw

https://www.youtube.com/watch?v=hDmaF3Gxafw

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:45 am

1,7 , 1,7,15

Related Discussions