క్షీణ చంద్రుడు, పూర్ణ చంద్రుడు కి తేడా ఏమిటి?

అన్న క్షీణ చంద్రుడు పూర్ణ చంద్రుడు, కి తేడా ఏమిటో, మీరు ఒక వీడియో చేస్తే బాగుంటది,
పోనీ వీడియో చేసి వుంటే, ఎపిసోడ్ నంబర్ ఎంతో చెపితే,
చూసి తెలుసు కుంట,
Plz…

1kjrZIeeTzs https://www.youtube.com/watch?v=1kjrZIeeTzs&lc=UgwfIGea5Box_CapZ_p4AaABAg https://www.youtube.com/watch?v=1kjrZIeeTzs&lc=UgwfIGea5Box_CapZ_p4AaABAg

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
18-04-2022 5:34 am

“1768” “GuestUser” id=”54392″ number=”1 @”GuestUser”#p54392 చంద్రుడు కృష్ణ పక్ష దశమి నుండి శుక్ల పక్ష పంచమి వరకు పూర్ణ చంద్రుడు. శుక్ల పంచమి నుండి అమావాస్య వరకు క్షీణ చంద్రుడు.

Wiki Link about https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81_%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B0%82#:~:text=%E0%B0%B8%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%A3%20%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%AA%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%88%E0%B0%A8%20%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81%20%E0%B0%95%E0%B1%83%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%A3%20%E0%B0%AA%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7,%2C%20%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%2C%20%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%A3%20%E0%B0%A8%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%81%20%E0%B0%85%E0%B0%A7%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF. చంద్రుడు https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81_%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B0%82#:~:text=%E0%B0%B8%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%A3%20%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%AA%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%88%E0%B0%A8%20%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81%20%E0%B0%95%E0%B1%83%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%A3%20%E0%B0%AA%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7,%2C%20%E0%B0%B9%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%2C%20%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%A3%20%E0%B0%A8%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%81%20%E0%B0%85%E0%B0%A7%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF.

KrishnaMohan1
KrishnaMohan1(@KrishnaMohan1)
15-05-2022 1:47 pm

Thank you అన్నా….

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
28-05-2022 7:30 pm

1 , 1,15

Related Discussions