పూర్ణ చంద్రుడికి ఉచ్చ స్థితి చంద్రుడికి తేడా ఏమిటి?

పూర్ణ చంద్రుడికి ఉచ్చ స్థితి చంద్రుడికి తేడా ఏమిటి.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
27-02-2022 8:29 pm

“Exhalted moon and Full moon”,”u0c2au0c42u0c30u0c4du0c23 u0c1au0c02u0c26u0c4du0c30u0c41u0c21u0c3fu0c15u0c3f u0c09u0c1au0c4du0c1a u0c38u0c4du0c25u0c3fu0c24u0c3f u0c1au0c02u0c26u0c4du0c30u0c41u0c21u0c3fu0c15u0c3f u0c24u0c47u0c21u0c3e u0c0fu0c2eu0c3fu0c1fu0c3f?”

Vinod
Vinod
09-03-2022 12:41 pm

“1692” “user05″ id=”47097” number=”1 @”user05″#p47097 answered

Y_FqSWOXnlc

https://www.youtube.com/watch?v=Y_FqSWOXnlc

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
10-03-2022 7:15 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions