సింహ లగ్నానికి 6 లో గురువు ధనిష్ఠ లో ఉన్నాడు 30 రోజుల తరువాత వక్రీకరించడు

సింహ లగ్నకి 6 వ భావం లో makaram గురువు ధనిష్ఠ నక్షత్రం లో వున్నాడు 30 రోజులు తరువాత వక్రీకరించడు అపుడు ఏ ఫలితాలు ఇసుతుంది???

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 8:36 am

2,34,45 , 2,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 8:40 am

“Retrograde”,”u0c38u0c3fu0c02u0c39 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f 6 u0c32u0c4b u0c17u0c41u0c30u0c41u0c35u0c41 u0c27u0c28u0c3fu0c37u0c4du0c20 u0c32u0c4b u0c09u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c21u0c41 30 u0c30u0c4bu0c1cu0c41u0c32 u0c24u0c30u0c41u0c35u0c3eu0c24 u0c35u0c15u0c4du0c30u0c40u0c15u0c30u0c3fu0c02u0c1au0c21u0c41″

Related Discussions