మేష లగ్నానికి 6 లో బుధ శుక్రుల కలయిక నీచభంగం అవుతుందా?

For Aries ascendant , 6th house Virgo .sun uttar moon hast Venus hast mercury retro chitaఏ ఫలితం ఇసుతుంది??

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 8:37 am

2,26,45 , 2,7,26

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 8:43 am

“Neechabhaaga Raja yoga”,”u0c2eu0c47u0c37 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f 6 u0c32u0c4b u0c2cu0c41u0c27 u0c36u0c41u0c15u0c4du0c30u0c41u0c32 u0c15u0c32u0c2fu0c3fu0c15 u0c28u0c40u0c1au0c2du0c02u0c17u0c02 u0c05u0c35u0c41u0c24u0c41u0c02u0c26u0c3e?”

Related Discussions