కుజుడు 9 లో ఉన్నాడు కానీ software లో ఎనిమిది లో ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది

Hi sir, In rva software when i enter birth details I am getting chart and In that mars is placed in 8th house.but many of them are saying mars is in 9th house.is our software wrong or what? I have attached both the charts kindly let me know which one is correct.

https: ” alt=”” />https: ” alt=”” />

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-05-2022 9:41 pm

“1813” “mrc” id=”62177″ number=”4 @”mrc”#p62177

> “494” “TeamRVA” id=”1529″ number=”1 @”TeamRVA”#p1529 Can I expect instant replies to my astrology learning doubts?
>
> We usually receive 3500 to 4000 questions/comments monthly, some times it will take 4 – 8 weeks to reply. once you start any discussion do wait, your patience is greatly appreciated!

Vinod
Vinod
27-06-2022 1:23 pm

“1813” “mrc” id=”62165″ number=”1 @”mrc”#p62165 మీరు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం కుజుడు 9 వ రాశిలో 8వ భావం లో ఉన్నాడు. మీరు భావానికి రాశికి ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-06-2022 7:31 am

1,7 , 1,7,15

Related Discussions