మొత్తం జ్యోతిష్య శాస్త్రానికి సరిపడా పుస్తకాల పేర్లు తెలియజేయండి

మొత్తం జ్యోతిష్య శాస్త్రానికి సరిపడా పుస్తకాల పేర్లు తెలియజేయండి సార్ నాకు మెసేజ్ రూపంలో

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
20-06-2022 12:41 am

> @GuestUser మొత్తం అంటే కొన్ని వందల పుస్తకాలు దొరుకుతాయి ప్రస్తుతానికి మీరు వీటితో ప్రారంభించండి

1. బృహత్పరాశరహోరా శాస్త్రము
2. జాతక మార్తాండము 1, 2, 3 భాగముల సంపూర్ణ గ్రంథము
3. సారావళి
> “23” “Vinod” id=”105″ number=”2 @”Vinod”#p105 We are not affiliated with anyone you can find books in any astrology books shop. To help you we have mentioned a few bookstall names below.
>
> Tagore Publishing House Hyderabad
> https://www.google.com/search?q=tagore+publishing+house+hyderabad
>
> Golla Pudi Veeraswamy Sons
> https://www.google.com/search?q=gollapudi+veeraswamy+sons

comment image

comment image

comment image

Related Discussions