యురేనస్ ఏ భావం ఉంటే ఎలాంటి లక్షణాలు వస్తాయో చెప్పండి

నమస్కారం గురువుగారు మీ వల్ల మేము ఎంతో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటున్నా సప్తమ యురేనస్ గురించి చెప్పారు అలాగే ఏ భావం లో ఉంటే ఎలాంటి ఫలితాలు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ స్టిక్ వస్తాయో దయచేసి చెప్పగలరు

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-07-2022 9:21 pm

“1854” “KavithaM” id=”69174″ number=”1 @”KavithaM”#p69174 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

TaoXEjdOzGs

https://www.youtube.com/watch?v=TaoXEjdOzGs

Related Discussions