లగ్నాధిపతి వ్యయంలో ఉంటే లాభమా నష్టమా ✅

అన్న సింహ లగ్నం కి, వ్యయం లో కర్కాటకం లో రవి+బుదుడు కలిసి వున్నారు,

ఇది లాభమా, నష్టమా,

లగ్నాదిపతి వ్యయం లో వున్నాడు.

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA

1 , 2,7,26

Vinod

“1871” “KrishnaMohan1″ id=”71933” number=”1 @”KrishnaMohan1″#p71933 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

oRmJypF8ZgA https://www.youtube.com/shorts/oRmJypF8ZgA https://www.youtube.com/shorts/oRmJypF8ZgA

TeamRVA

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions