ఒక గ్రహం మరొక గ్రహం యొక్క నక్షత్రంలొ ఉండటానికి ఆ గ్రహం తొ కలిసి ఉండటానికి తేడా?

ఒక గ్రహం మరొక గ్రహం యొక్క నక్షత్రంలొ ఉండటానికి ఆ గ్రహం తొ కలిసి ఉండటానికి మధ్య తేడా ఏమిటి

Example కి శుక్ర రాహు conjunction మరియు శుక్రుడు శతబిశ నక్షత్రం లో

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
17-07-2022 8:38 am

“Differnce of planets in stars of other planets and planets conjunction “,”u0c12u0c15 u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c2eu0c30u0c4au0c15 u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c2fu0c4au0c15u0c4du0c15 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c02u0c32u0c4a u0c09u0c02u0c21u0c1fu0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c06 u0c17u0c4du0c30u0c39u0c02 u0c24u0c4a u0c15u0c32u0c3fu0c38u0c3f u0c09u0c02u0c21u0c1fu0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c24u0c47u0c21u0c3e?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
17-07-2022 8:39 am

2,26,27 , 2,7,26,27

Vinod
Vinod
17-07-2022 10:01 pm

“1902” “Gbhai” id=”76582″ number=”1 @”Gbhai”#p76582 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

G6ppUfzuqE8

https://www.youtube.com/watch?v=G6ppUfzuqE8

Related Discussions