భావ బలం కి షడ్బలం కి ఉన్న తేడా ఏమిటి?

భావ బలం కి షడ్బలం కి ఉన్న తేడా ఏమిటీ?ఒక గ్రహం 10వ స్థానం లో ఉంది షడ్బలాన్ని కలిగి ఉంది,ఆ 10వ భవం కి కేవలం భావబలం తక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం ఎలా పరిగణించాలి? చెప్పండి

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2022 3:29 pm

2,30,43 , 2,7,30,43

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2022 4:40 pm

{“count”:1,”titles”: “u0c2du0c3eu0c35 u0c2cu0c32u0c02 u0c15u0c3f u0c37u0c21u0c4du0c2cu0c32u0c02 u0c15u0c3f u0c09u0c28u0c4du0c28 u0c24u0c47u0c21u0c3e u0c0fu0c2eu0c3fu0c1fu0c40?” }

Vinod
Vinod
17-07-2022 3:44 am

“1898” “L10″ id=”75927” number=”1 @”L10″#p75927 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

cSHciK00Jh8

https://www.youtube.com/watch?v=cSHciK00Jh8

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
17-07-2022 5:50 am

2,7,30,43 , 2,7,15,30

Related Discussions