తులా లగ్నానికి కుజుడు 10 లో ఉన్నాడు, వివాహ మరియు ఉద్యోగం విషయం చెప్పండి

తులా లగ్నానికి కుజుడు 10 లో వున్నాడు. దీనిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వివాహ విషయం లో ‘ ఉద్యోగం విషయం లో చెప్పండి. సార్,

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-07-2022 10:10 pm

“1903” “Sujatha C” id=”72603″ number=”1 @”Sujatha C”#p72603 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

vPQmZaRUZuE

https://www.youtube.com/watch?v=vPQmZaRUZuE

Related Discussions