మకర లగ్నానికి శని, కుజులు దశమంలో ఉన్నారు, ఉద్యోగం ఎలా ఉంటుంది?

మకర లగ్నం మరియు లగ్న అధిపతి కుజునితో దశమ స్థానం లో తులా రాశి లో వున్నారు. ఉద్యోగం ఎలా ఉంటుంది. date of birth xx-xx-xxxx, time xx.xx

` Mod redacted personal information – keep the community guidelines in mind. `

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
27-04-2022 6:35 am

” u0c09u0c26u0c4du0c2fu0c4bu0c17u0c02 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f. “,”u0c2eu0c15u0c30 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c36u0c28u0c3f, u0c15u0c41u0c1cu0c41u0c32u0c41 u0c26u0c36u0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c09u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c30u0c41, u0c09u0c26u0c4du0c2fu0c4bu0c17u0c02 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Related Discussions