ఒక మనిషి తాలూకా రూపు రేఖలు ఎలా తెలుసుకోవచ్చు ? Astrology

Okay manishi taluka rupu rekhalu ala telusukovachu e colors dwara?

BkzS9ipBPtg https://www.youtube.com/watch?v=BkzS9ipBPtg https://www.youtube.com/watch?v=BkzS9ipBPtg

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
16-05-2020 1:00 pm

Lagnam Lagnadipathi. 8th House can tell, approximately we can estimate. Graha rupala gurunchi kontha information undi i will try to explain in upcoming videos

Related Discussions