ఒకే సమయం లో పుట్టిన వారి జీవితం ఎందుకు ఒకేలా ఉండదు?

Sir small doubt? society lo number of persons oke time ante same lagnam same grahastithi lo janmistaru kada mari valla lifes enduku change untundi sir. as per job, health,family, education,etc … … Chala different ga untundi kada how? sir plz clarify my doubt

Subscribe
Notify of
8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
24-05-2020 5:29 pm

{“title”:” u0c28u0c3eu0c15u0c41 u0c15u0c3eu0c32u0c38u0c30u0c4du0c2au0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c09u0c28u0c4du0c28u0c1fu0c4du0c1fu0c3e?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/322-“,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
24-05-2020 5:29 pm

{“title”:” u0c28u0c3eu0c15u0c41 u0c15u0c3eu0c32u0c38u0c30u0c4du0c2au0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c09u0c28u0c4du0c28u0c1fu0c4du0c1fu0c3e?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/322-“,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
24-05-2020 5:29 pm

2,7,28 , 7,35

Vinod
Vinod
24-05-2020 5:29 pm

2,7,28 , 7,35

TeamRVA
TeamRVA
25-05-2020 6:22 am

రాజు కొడుకు మరియు వ్యాపారి కొడుకు ఓకే సమయంలో జన్మించిరి కానీ వారి జీవన శైలీ ఓకే విధంగ ఉండదు ఎందుకనగా జ్యోతిష శాస్త్రం అనేది దేశ కాల మాన పరిస్థితుల బట్టి అన్వయించ వలనని చెప్పిరి .

రాజు కొడుకు తానున్న పరిస్థితి నుంచి ముందుకు జీవనం కొనసాగిస్తాడు

వ్యాపారి కొడుకు తానున్న పరిస్థితి నుంచి ముందుకు జీవనం కొనసాగిస్తాడు

TeamRVA
TeamRVA
25-05-2020 6:22 am

రాజు కొడుకు మరియు వ్యాపారి కొడుకు ఓకే సమయంలో జన్మించిరి కానీ వారి జీవన శైలీ ఓకే విధంగ ఉండదు ఎందుకనగా జ్యోతిష శాస్త్రం అనేది దేశ కాల మాన పరిస్థితుల బట్టి అన్వయించ వలనని చెప్పిరి .

రాజు కొడుకు తానున్న పరిస్థితి నుంచి ముందుకు జీవనం కొనసాగిస్తాడు

వ్యాపారి కొడుకు తానున్న పరిస్థితి నుంచి ముందుకు జీవనం కొనసాగిస్తాడు

Vinod
Vinod
25-05-2020 7:45 am

that ’ ‘ s the reason Nadi, D150 chart, KP astrology, western progressions will differentiate all.

Vinod
Vinod
25-05-2020 7:45 am

that ’ ‘ s the reason Nadi, D150 chart, KP astrology, western progressions will differentiate all.

Related Discussions