దనుర్ లగ్నం కు 8 వ బవంలో కుజుడు ఉంటే కుజ దోషం వర్తిస్తున్నాడా?

Sir దనుర్ లగ్నం కు 8 వ బవంలో కుజుడు ఉంటే కుజ దోషం వర్తిస్తున్నాడా వర్తించదు

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
15-10-2020 10:36 am

వర్తించదు

Related Discussions