దనుర్ లగ్నం కు 8 వ బవంలో కుజుడు ఉంటే కుజ దోషం వర్తిస్తున్నాడా? ✅

Sir దనుర్ లగ్నం కు 8 వ బవంలో కుజుడు ఉంటే కుజ దోషం వర్తిస్తున్నాడా వర్తించదు

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
Admin
15-10-2020 10:36 am

“u0c15u0c41u0c1c u0c26u0c4bu0c37u0c02″,”u0c26u0c28u0c41u0c30u0c4d u0c32u0c17u0c4du0c28u0c02 u0c15u0c41 8 u0c35 u0c2cu0c35u0c02u0c32u0c4b u0c15u0c41u0c1cu0c41u0c21u0c41 u0c09u0c02u0c1fu0c47 u0c15u0c41u0c1c u0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c35u0c30u0c4du0c24u0c3fu0c38u0c4du0c24u0c41u0c28u0c4du0c28u0c3eu0c21u0c3e?”

Vinod
Vinod
15-10-2020 10:36 am

వర్తించదు

Vinod
Vinod
15-10-2020 10:36 am

2 , 2,7

TeamRVA
TeamRVA
Admin
19-07-2022 11:37 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions