వక్రగతి పొందిన కుజ గ్రహము 4 లో ఉంటే కుజ దోషము nullify అవతుంద సర్..

కుంభ లగ్నం జాతకులకు వక్రగతి కుజుడు 4 లో ఉంటే కుజ దోషము nullify అవుతుంద?
చెప్పగలరు

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
15-07-2021 8:44 am

కుజదోషానికి వక్రత్వానికి సంబంధం లేదు. కుజదోషం exceptions and rules గురించి ep162 లో explain చేసాము దయచేసి ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి.

I6naCaCwbHc” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=I6naCaCwbHc&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=163

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
23-07-2021 10:56 am

{“targetDiscussionId”:1702,”targetDiscussionTitle”:”Progressive u0c15u0c41u0c1cu0c41u0c21u0c41 u0c2eu0c41u0c02u0c26u0c41u0c15u0c46u0c33u0c3fu0c24u0c47 u0c15u0c41u0c1cu0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c2eu0c3eu0c30u0c41u0c24u0c41u0c02u0c26u0c3e?”,”count”:1,”number”:1,”originalPostId”:4045}

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
25-07-2021 11:51 am

{“targetDiscussionId”:1703,”targetDiscussionTitle”:”kuja dosha”,”count”:1,”number”:1,”originalPostId”:4090}

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 5:01 am

2 , 2,7

Related Discussions