శని నక్షత్రం లో గురువు ఎలా వస్తాడు?

శని నక్షత్రం లో గురువు ఎలా వస్తాడు?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-04-2020 10:31 am

శని నక్షత్రం లో గురువు ఎలా వస్తాడు?

Star Lord and Adidevatha both or different

Related Discussions