ప్రశ్న జాతకం ద్వారా సంతానం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి? ✅

Sir nenu me horary software lo pregnancy epudu vastundi ani query chesanu chakra sublords vachai kani ela calculate cheyali ani ardam kavatamledu

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 5:49 am

“Kp horary “,”u0c2au0c4du0c30u0c36u0c4du0c28 u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c02 u0c26u0c4du0c35u0c3eu0c30u0c3e u0c38u0c02u0c24u0c3eu0c28u0c02 u0c0eu0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c15u0c32u0c41u0c17u0c41u0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f u0c05u0c28u0c3f u0c0eu0c32u0c3e u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3f?”

Vinod
Vinod
01-03-2022 5:49 am

4 , 4,7

Vinod
Vinod
06-03-2022 8:42 am

“985” “Satyavani” id=”3372″ number=”1 @”Satyavani”#p3372 answered

Nx8D1TVgcuI

https://www.youtube.com/watch?v=Nx8D1TVgcuI

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
26-06-2022 11:46 am

4,7 , 4,7,15

Related Discussions