ప్రశ్న జాతకం ద్వారా సంతానం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Sir nenu me horary software lo pregnancy epudu vastundi ani query chesanu chakra sublords vachai kani ela calculate cheyali ani ardam kavatamledu

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 5:49 am

“Kp horary “,”u0c2au0c4du0c30u0c36u0c4du0c28 u0c1cu0c3eu0c24u0c15u0c02 u0c26u0c4du0c35u0c3eu0c30u0c3e u0c38u0c02u0c24u0c3eu0c28u0c02 u0c0eu0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c15u0c32u0c41u0c17u0c41u0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f u0c05u0c28u0c3f u0c0eu0c32u0c3e u0c24u0c46u0c32u0c41u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3f?”

Vinod
Vinod
01-03-2022 5:49 am

4 , 4,7

Vinod
Vinod
06-03-2022 8:42 am

“985” “Satyavani” id=”3372″ number=”1 @”Satyavani”#p3372 answered

Nx8D1TVgcuI

https://www.youtube.com/watch?v=Nx8D1TVgcuI

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:46 am

4,7 , 4,7,15

Related Discussions