కారకో భావ నాశాయ

Sir scorpio ascendant ki venus seventh house lo bad results ani vinnanu. Endukantey it also rules 12 th house and kaarako bhaav nasaye principle kuda. Kaarako bhaav nasaye gurinchi cheppandi.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 7:31 am

2 , 2,7,28

Vinod
Vinod
01-03-2022 7:32 am

“Kaarako bhaav nasaye”,”u0c15u0c3eu0c30u0c15u0c4b u0c2du0c3eu0c35 u0c28u0c3eu0c36u0c3eu0c2f”

Vinod
Vinod
06-03-2022 8:24 am

“995” “ArunaP” id=”3407″ number=”1 @”ArunaP”#p3407 answered

9Xopl1ugThI

https://www.youtube.com/watch?v=9Xopl1ugThI

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:46 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions