కారకో భావ నాశాయ ✅

Sir scorpio ascendant ki venus seventh house lo bad results ani vinnanu. Endukantey it also rules 12 th house and kaarako bhaav nasaye principle kuda. Kaarako bhaav nasaye gurinchi cheppandi.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 7:31 am

2 , 2,7,28

Vinod
Vinod
01-03-2022 7:32 am

“Kaarako bhaav nasaye”,”u0c15u0c3eu0c30u0c15u0c4b u0c2du0c3eu0c35 u0c28u0c3eu0c36u0c3eu0c2f”

Vinod
Vinod
06-03-2022 8:24 am

“995” “ArunaP” id=”3407″ number=”1 @”ArunaP”#p3407 answered

9Xopl1ugThI

https://www.youtube.com/watch?v=9Xopl1ugThI

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
26-06-2022 11:46 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions