గత జన్మ లగ్నం నీ ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Hai sir, 9th house పూర్వ పుణ్యం తెలియచేస్తుంది కదా. గత జన్మ లగ్నం నీ ఎలా తెలుసుకోవాలి. ఇప్పటి 9th House నీ లగ్నము గా చేసుకొని chart చూసే ప్రయత్నం చేయొచ్చా. Correct method తెలియచేయగలరు.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions