గ్రహం own house లో వక్రిస్తే good or bad?

Vrushika lagnam loo guruvu 2nd house loo vakiristhe danasu rashi loo own house loo results bad vasthundaa?
Oka Graham own house loo vakiristhe good or bad??

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
28-06-2020 3:13 pm

Do not consider house concept in retrogressions. Consider the retrograde planet position only . i have already explained this in ep36

Related Discussions