జాతక చక్రం లో మకర లగ్నం వచ్చినపుడు లగ్నం నుంచి లెక్కపెట్టాల?

జాతక చక్రం లో మకర లగ్నం వచ్చినపుడు లగ్నం నుంచి లెక్కపెట్టాల తెలియచేయగలరు

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-05-2020 10:18 am

Yes, Count from the Lagna

Related Discussions