లగ్న పాపులు ఎలా మేలు చేయగలరు?

Hi Sir, మీరు చెప్పారుకదా ప్రతి లగ్నానికి సుభూలు పాపులు వుంటారని
సుభూలు 1,5,9 lords ఎక్కడ వున్నా మంచి చేస్తారు అన్నారు
మారి లగ్న పాపా గ్రాహలు ఏ విండంగా మెలు చేస్తారు,
ఏ స్థానాలలో ఉంటే మంచి చేసే అవకాశం ఉంది .plz clarify this doubt cant find answers anywhere .
For example: మేష లగ్న వాళ్ళకి శుక్ర, బుధ, శని, రాహు శత్రువులు కద కాబట్టి వాళ్ళు chart లో ఎక్కడ ఉంటే చెడు చేస్తారు?

Plz clarify this doubt


—————————————————————————————–
Hi Sir, meru chepparukada prathi lagnaniki subhulu papulu vuntarani
Subhulu 1,5,9 lords ekkada vunna manchi chestaru annaru
Mari lagna papa grahalu e vindamga melu chestaru,
Ee stanalalo vunte manchi cheese avakasam vundhi .plz clarify this doubt cant find answers anywhere .
For eg; mesha lagna vallaki sukra, bhudha,Shani, Rahu enimies Kada so vallu chart lo e place lo vunna bad e chestara?
Plz clarify this doubt

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA

1 , 1,7

TeamRVA

“Langa papulu ela melu cheyagalaru?”,”u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c2au0c3eu0c2au0c41u0c32u0c41 u0c0eu0c32u0c3e u0c2eu0c47u0c32u0c41 u0c1au0c47u0c2fu0c17u0c32u0c30u0c41?”

Vinod

thanks, “Mod” id=”73″ “Mod @Mod for translating everything into telugu 🙂

“1043” “Sree” id=”3538″ number=”1″ “Sree @Sree#3538 Answered your question in the below video.

bWUXZKA8-aM https://www.youtube.com/watch?v=bWUXZKA8-aM https://www.youtube.com/watch?v=bWUXZKA8-aM

Related Discussions