లగ్న శుభులు యోగించకపోతే, లగ్న పాపులు యోగిస్తారా?

Lagna shubulu yoginchakapothe, lagna paapulu yogistara sir

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
15-07-2022 4:04 pm

ఎవరో ఒకరు యోగించకపోతే మీరు ఉరుకునేట్టు లేరుగా 😂

Related Discussions