లగ్న శుభులు యోగించకపోతే, లగ్న పాపులు యోగిస్తారా?

Lagna shubulu yoginchakapothe, lagna paapulu yogistara sir

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
Admin
15-07-2022 4:03 pm

1,2 , 1,7

Vinod
Vinod
15-07-2022 4:04 pm

“1770” “Satya” id=”54395″ number=”1 @”Satya”#p54395 ఎవరో ఒకరు యోగించకపోతే మీరు ఉరుకునేట్టు లేరుగా 😂

Related Discussions