సార్ చంద్రుడు నుంచి పంచమాధిపతి అంతర్దశ జరిగితే సంతనయోగం ఉంటుందా?

సార్ చంద్రుడు నుంచి పంచమాధిపతి అంతర్దశ జరిగితే సంతనయోగం ఉంటుందా ?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
04-05-2020 11:31 am

Don’t judge in such a way you won’t get results.

Related Discussions