సార్ చంద్రుడు నుంచి పంచమాధిపతి అంతర్దశ జరిగితే సంతనయోగం ఉంటుందా ?

6BJFj6NM8ns https://www.youtube.com/watch?v=6BJFj6NM8ns https://www.youtube.com/watch?v=6BJFj6NM8ns

సార్ చంద్రుడు నుంచి పంచమాధిపతి అంతర్దశ జరిగితే సంతనయోగం ఉంటుందా ?

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
04-05-2020 11:31 am

“140” “YTuser” id=”452″ number=”1″ “YTuser @YTuser#452 Don ’ ‘ t judge in such a way you won ’ ‘ t get results.

Vinod
Vinod
04-05-2020 11:31 am

“140” “YTuser” id=”452″ number=”1″ “YTuser @YTuser#452 Don ’ ‘ t judge in such a way you won ’ ‘ t get results.

Related Discussions