భావాన్ని ఎలా చదవాలి

Sir
I requested you,
కుండలి చార్ట్ నక్షత్రం ప్రకారం భావాధిపతి ఒకరు, రాశి అధిపతి మరోకరు అందులో ఓవరు భావాధిపతి.
కుండ్లి చార్ట్లో ఒకసారి రెండు భావాలు ఒకే రాశిలో ఉంటాయి. ఇ సందేహానికి జవాబు ఎవ్వగలరా.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions