కేంద్ర, కోణాలు 1,4,5,7,9,10 రాశులు తీసుకోవాలా? లేక భావాధిపతి రాశులు తీసుకోవాలా?

1. కేంద్ర, కోణములు1,4,5,7,9,10 రాశులు తీసుకోవాలా?లేక భావాధిపతి రాశులు తీసుకోవాలా? తెలియచేయగలరు. అలానే పంచ మహాపురుషు యోగాలు 1,4,7,10 రాశులలో ఉంటే సరిపోతుందా లేక భావ డిగ్రీలలో ఉండాలా? :

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
28-06-2022 5:51 am

“1532” “SrinivasS” id=”38658″ number=”1 @”SrinivasS”#p38658 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

3UH4_yo0ZFU

https://www.youtube.com/watch?v=3UH4_yo0ZFU

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-06-2022 7:31 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions