కర్కాటక లగ్నానికి ద్వితీయం లో శని యోగిస్తాడా?

కర్కాటక లగ్నం కి శని దశ , శని 2nd లో సింహం లో కేతు నక్షత్రం లో వున్నారు. Progression chart lo Sani వక్రించి వున్నారు. దీనిని positive gaa చూడాలా నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలా.వక్రించియున్న గ్రహం వక్రించి న నక్షత్రం జన్మ జాతకం లో కేతువు రేవతి లో వున్నారు. దశ యోగిస్తుందో లేదో తెలుపగ @లరు.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-04-2022 5:14 pm

“u0c26u0c36u0c3e u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c02 “,”u0c15u0c30u0c4du0c15u0c3eu0c1fu0c15 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c26u0c4du0c35u0c3fu0c24u0c40u0c2fu0c02 u0c32u0c4b u0c36u0c28u0c3f u0c2fu0c4bu0c17u0c3fu0c38u0c4du0c24u0c3eu0c21u0c3e?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-04-2022 5:14 pm

34 , 2,7,44

Vinod
Vinod
24-04-2022 5:15 pm

“1776” “Jyothi” id=”55131″ number=”1 @”Jyothi”#p55131 సహజంగా యోగించాలి

Related Discussions